เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกำหนดชื่อที่มีความเหมาะสม ไม่สื่อหรือแนะนำไปในทางที่ผิด และจะต้องไม่สื่อความหมายที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในชื่อที่ใช้งานของคุณ

2. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกำหนด Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

4. สมาชิกจะต้องยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขในการให้บริการและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์

5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านละเมิดกฎ ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

6. เพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยในข้อมูล ผู้สมัครจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานไว้ให้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ และกระทำการใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง

7. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ

8. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. เมื่อทำการสมัครสมาชิกแล้ว สมาชิกจะต้องทำการยืนยันการสมัครสมาชิก ผ่านทางอีเมล

10. สินค้าที่กดประมูลใส่ราคาหรือ sniper แล้ว ไม่สามารถทำการยกเลิกได้ในทุกกรณี 

11. เว็บไซต์ให้คำแปลภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้น การประมูลเป็นการตัดสินใจโดยตัวสมาชิกเอง โดยเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากมีการแปลที่ผิดพลาด หรือกรณีที่ผู้ขายให้ข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับสินค้า

12. เว็บไซต์เป็นเพียงตัวกลาง ในการชำระเงินและติดต่อส่งสินค้าแทนสมาชิกเท่านั้น และการประมูลเป็นการตัดสินใจโดยตัวสมาชิกเอง โปรดพิจารณาให้ละเอียดก่อนการประมูลสินค้าทุกครั้ง เว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย หากมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวสินค้า เช่น สินค้าไม่ตรงรุ่น หรือไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย แต่เว็บไซต์จะพยายามติดตามกับผู้ขายให้จนสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้       

ยอมรับเงื่อนไข